Juhtimispoliitika üldalused

 • TVC juhtimispoliitika on kujundatud loomaks efektiivset, kvaliteedile orienteeritud ning ühiskondlikult vastutustundlikku organisatsiooni.
 • Omanike ootused ettevõttele tuginevad juhtimispoliitikas sätestatule. Peamised ootused ning eesmärgid kasvu, kasumi, käibe ja muude finantsnäitajate osas eeldavad kinnitatud põhimõtete järgimist.
 • TVC juhtimissüsteemi näeme ajas pidevalt areneva ja täiustuvana, mis võimaldab tõsta kvaliteedi-, konkurentsi- ja rahuolustandardeid.

Kvaliteedijuhtimine

 • TVC on orienteeritud individuaalsetele kliendilahendustele, mis eeldab paindlikkust igapäevaste protseduuride ülesehitamisel. Meile on oodatud teadlikud ning teistest erinevate vajadustega kliendid.
 • Valitud strateegilistes valdkondades toimub äritegevuse (toodete ja teenuste) pidev arendamine, eesmärgiga pakkuda järjest kvaliteetsemaid ja paindlikumaid kliendilahendusi.
 • Kõik klientidega kokkulepitud teenused on protseduuridega täpselt reglementeeritud, konkreetsete mõõdikute abil jälgitavad ning läbipaistvalt hinnastatud. Kliendisuhe on ette nähtud dünaamilise protsessina, mis võimaldab teenuste ja nendega kaasnevate protseduuride kaasajastamist vastavalt ajas muutuvatele nõudmistele.
 • TVC kvaliteedijuhtimises on keskne roll selgelt paika pandud kvaliteedinõuetel ning nende täitmise regulaarsel jälgimisel. Kokkulepitud protseduuride jälgimine ning nendel põhinevate töökäskude genereerimine on maksimaalselt delegeeritud infosüsteemidele, mis välistavad sellistest inimlikest eksimustest nagu hooletus, ununemine ja ülekoormusest tulenevad vead.

Ühiskondlik vastutus (corporate social responsibility)

 • Ühiskondliku vastutuse hindamisel lähtume TVC tegevuse mõjust meid ümbritsevale keskkonnale – klientidele, hankijatele, konkurentsisituatsioonile, looduskeskkonnale ning ühiskonnale laiemalt.
 • TVC äritegevuse ülesehitamisel on lähtutud kõrgetest sotsiaalse vastutuse nõuetest. Lisaks seaduste ja teiste õigusaktide järgimisele on meie töötajad kohustatud pidama kinni igapäevastest viisakus- ja eetikanormidest ning vastastikkuse austuse põhimõttest.
 • Kõikide tootmisressursside juhtimisel on lähtutud efektiivsuse printsiibist, mis säästab looduskeskkonda, ei koorma liigselt avalikku infrastruktuuri ega survesta ebaratsionaalse hinnapoliitikaga meie kliente.
 • Meie töötajate motivatsioonisüsteem on ehitatud üles struktuuriga, mis ei ahvatle tegema järeleandmisi töökvaliteedis ega üheski ühiskondliku vastutuse aspektis. Igaühe arengut silmas pidav inimressursi juhtimine loob kestva aluse nendest põhimõtetest kinnipidamiseks.
 • Koostööpartnerite valikul lähtub TVC samuti nende ühiskondlikust vastutusest. Eelistatud on partnerid, kes jagavad meiega sarnaseid ühiskondliku vastutuse ning kvaliteedi järgimise põhimõtteid.